Восстановить

Забыли пароль или логин?

Вход

Забыли пароль или логин?

Бишкекский агроэкономический колледж имени С.Турсунова

МИССИЯ КОЛЛЕДЖА

Миссия колледжа состоит в подготовке квалифицированных специалистов аграрного профиля, конкурентоспособного на рынке труда, способного к эффективной работе по специальности, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности

Бишкекский агроэкономический колледж им. С.Турсунова

ОМУРОВ НАМИР БЕКСУЛТАНОВИЧ
ДИРЕКТОР
БИШКЕКСКОГО АГРОЭКОНОМИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
им. С. Турсунова,
Отличник образования КР
Наши ОТДЕЛЕНИЯ

Ветеринарное отделение

Агроэкологическое отделение

Бухгалтерское отделение

Отдел качества образования

Отделение технологии молока

Урматтуу достор! С. Турсунов атындагы БАЭКтин сайтына кош келиңиздер!

Биздин колледж Кыргызстанды өнүктүрүү үчүн иштөөгө даяр, ар тараптуу, ийгиликке умтулган адистерди даярдоо аркылуу өлкөбүздүн социалдык-экономикалык потенциалын чыңдоого көмөктөшкөн, азыркы учурда агрардык багыттагы тармактарда, айыл чарба мекемелеринде, фермердик чарбаларда, агрофирмаларда, айыл чарба кооперативдеринде, акцинердик коомдордо жана жеке менчик чарбаларын уюштуруп иштөөтуудө талап кылынган жана жакынкы келечекте талап кылына турган атаандаштыкка жөндөмдүү адистерди даярдоо.
Колледжде окуу биздин студенттерге кесиптик жана инсандык өсүш үчүн келечектүү мүмкүнчүлүктөрдү түзөт, ийгиликтүү карьераны курууда жаңы мейкиндиктерди ачат.
Азыр сиздердин алдыңыздарда келечек тагдырды чечүүчү кадамды таштоо милдеди турат. Бул – эң жоопкерчиликтүү жана тандоодо кыйынчылыкты жараткан олуттуу кадамдардын бири.
Биздин максат – сиздердин муктаждыкты канааттандырып, келечекке карай туура кадам таштоодо эң оптималдуу, эң ыңгайлуу, заманбап жолду тандап берүү менен эң мыкты адис болууга жардам берүү. Мына ошондуктан сиздерди башка окуу жайлардан артта калбай, коомчулукта өз үнү, өз максаты, тандап алган таасирдүү багыты, уникалдуу таалим-тарбиясы менен айырмаланып келе жаткан БАЭКне чакырам.

Максатка жетүү үчүн заман талап кылган агымдан артта калбай, информациялык – технологиялык жактан камсыз болуп, жаңы үлгүдөгү билим берүү жолун тандап, атаандаштыкка туруштук берип келе жатабыз.
Мезгилдин өтүшү менен көп нерселер өзгөгөрөт, бирок бир кылымдык тарыхтын ичинде кылымга тете тажрыйба, билимге сугарылган адистер, эчендеген жаңылыктар, миңдеген идеялар бар. Ошолордун баары сизди күтүп, кучак жайып тосуп алууга дайыма белсенип турат.
Андыктан урматтуу достор, ата-энелер, айыл чарбасына агрардык өлкөну өнүктүрөм десениз а тарыхы терең, келечек максаты анык, биздин окуу жайга келиниз! Сиздин тандооңузга биздеги билим алууга түзүлгөн шарттар толук кепилдик боло алат.
Андыктан куттуу окуу жайыбызга кош келиңиздер!
Бул сайтты колдонуучуларыбыз үчүн мүмкүн болушунча ыңгайлуу кылганга аракет кылдык.Биздин сайтта абитуриенттер жана алардын ата-энелери, студенттер, кошумча билим алган адистер, ошондой эле колледждин жашоосуна кызыккандар үчүн эң маанилүү маалыматтар берилди. Кызыккан бардык суроолоруңуздарга жооп ала аласыздар деген ишиничтебиз.

Уважаемые абитуриенты и гости сайта!

Приветствую вас на сайте Бишкекского агроэкономического колледжа им.С.Турсунова, где вы можете получить всю необходимую информацию о нашем учебном заведении.

Выбор профессии – важный и определяющий шаг в жизни каждого человека. И правильно принятое решение сегодня позволит вам стать востребованным специалистом и успешным человеком в будущем. АКачественная подготовка современного специалиста требует оборудованной материально-технической базы, внедрения в учебный процесс новейших информационных технологий. Наш колледж располагает лабораториями и мастерскими, позволяющими осуществлять обучение на высоком профессиональном уровне.
Сохраняя свои традиции и внедряя инновации, колледж является гарантом качественного профессионального образования в области «Ветеринарии», «Агрономии», «Экологии и охраны окружающей среды» и «Экономики и бухгалтерского учёта».
Гордость колледжа – его выпускники. За 85 лет из его стен вышло около 22 тысяч специалистов агропромышленного комплекса. Наши выпускники востребованы на рынке труда. Окончив колледж, выпускники продолжают свое образование в высших учебных заведениях, пополняя свой багаж знаний и совершенствуя мастерство.
Одно из достоинств нашего колледжа – это практико-ориентированность. Организуя прохождение практики студентов, мы договариваемся с работодателем о предоставлении рабочих мест, которые позволяют получить полное представление о своей специальности и хорошие перспективы дальнейшего трудоустройства.

Главная цель деятельности Бишкекского агроэкономического колледжа — соответствие качества подготовки выпускника существующим и перспективным требованиям социальных партнёров, потенциальных работодателей.
Кроме главной задачи — учёбы, в колледже весьма насыщенная студенческая жизнь. Ведь студенческая пора – одна из лучших страниц жизни. У нас традиционно проходят различные конкурсы, викторины, тематические встречи и вечера, соревнования, праздники, организованные самими студентами. Созданы студенческие объединения и клубы по интересам. У нас есть всё необходимое для самореализации студентов в творческой, спортивной и общественной деятельности.
Определённо могу сказать, что выпускники нашего колледжа являются конкурентоспособными специалистами, которые могут эффективно работать в современных социальных и экономических условиях.
Пусть учёба в БАЭК станет успешным стартом в стабильное, перспективное, достойное будущее!

О нас

Бишкекский агроэкономический колледж им. С.Турсунова Кыргызского Национального аграрного университета является одним из старейши сельскохозяйственных учебных заведений, кузницей ковавшей кадры среднего звена для сельского хозяйства республики.
Сегодня на четырех факультетах обучается около 400 студентов, свою главную задачу преподаватели видят в подготовке высококвалифицированных специалистов, отвечающих требованиям рыночной экономики.
Бишкекский агроэкономический колледж предоставляет возможность получения перспективного образования аграрного профиля.

Подробнее...

Контакты

Телефоны:

(0 31 32) 4-16-39 (директор, приёмная);

(0 31 32) 4-15-50 (зам.директора по учебной работе);

(0 31 32) 4-16-48 (учебная часть).

Адрес:

Ысык-Атинский район, с. Киргшелк, ул. Мичурина 46